Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van lichtstudiovanderhee.nl akkoord gaat. lichtstudiovanderhee.nl behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum. 

Levering 

lichtstudiovanderhee.nl zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de site genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen.

lichtstudiovanderhee.nl is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn.

Indien een in de orderbevestiging/website aangegeven levertijd evenwel met meer dan twee maanden wordt overschreden, is de klant gerechtigd de order middels een aangetekend schrijven te annuleren. De klant dient lichtstudiovanderhee.nl echter altijd in de gelegenheid te stellen alsnog binnen 10 dagen na de datum van het aangetekend schrijven te leveren.

Tenzij sprake is van rechtstreekse levering, af magazijn, dat wil zeggen de klant haalt het producten en/of de producten zelf op, geschiedt levering op het overeengekomen afleveradres, waarbij lichtstudiovanderhee.nl de wijze van verzending bepaalt. Voor leveringen in Nederland brengt lichtstudiovanderhee.nl bij bestellingen onder € 100,00 een bedrag van € 6,95 verzend- en administratiekosten in rekening. Bestellingen boven €100,00 worden gratis in Nederland bij u thuis bezorgd.

Levering geschiedt uitsluitend aan de (eerste) voordeur, op de begane grond; eventueel verticaal transport dient door de klant zelf te worden verzorgd, en daarvoor draagt lichtstudiovanderhee.nl geen enkele verantwoording.

Retourneren 

De klant dient bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt. 

Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden. 

In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.

Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan lichtstudiovanderhee.nl te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. 
Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien:
- de verpakking van het product onbeschadigd is
- het product en/of de producten geheel compleet zijn 
- in de originele verpakking en in originele staat zijn 
- het product en/of de producten ongebruikt zijn 
- het product en/of de producten schoon zijn 
- het product en/of de producten niet ingebouwd is en/of zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest, bijbehorende montagematerialen voorzover van toepassing, volledig aanwezig zijn, en zich bevinden in de originele verpakking, hetgeen ook geldt voor de originele handleidingen en meegeleverde accessoires. 

Door lichtstudiovanderhee.nl terzake eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.